Project information (EE)

Samal ajal kui palju väliseid põhjuseid (õiguslikud nõudmised, finantsilised motiivid, kvaliteedi kindlustamine ning akrediteerimise reeglid) viitavad vajadusele vilistlaste teekonna jälgimiseks, siis riiklikud uuringud, mida läbi viiakse, omavad piiratud tähtsust järeltegevustes kutsekooli tasandil. Üsna tihti ei saa andmeid jälgida institutsiooni tasandil ning kui isegi saab, siis kutsehariduse ja –koolituste pakkujaid tunnistavad, et see kutsub harva esile reaktsioone.

Ressursside puudust, madalat vastajate arvu, ebapiisavaid järeltegevusi ja andmekaitse regulatsioone on peetud peamisteks takistusteks kõrghariduse tasandil ning meie eelvestlused kutsekooli praktikutega, kes on seotud selle partnerlusega, on toonud välja, et sarnased takistused mõjutavad kutsehariduse ja täiendushariduse sektorit.

Selles valguses jälgib projekt Euroopa kutsehariduse kvaliteedi tagamise raamistiku (EQAVET) soovitusi, et luua järjepidev informatsioon ja tagasiside IVET ja CVET süsteemides, põhinedes õpitulemustel. Kaks EQAVET  indikaatorit,  “5.Kohtade arv kutsekoolide programmides”  and  “6.Omandatud teadmised rakendamine töökohal“, on eriti olulised selle projekti ideest lähtuvalt.

 

Peaeesmärk

TRACKTION projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa kutsekoolidele, kuidas luua, tõhustada ja väärtustada suhteid ning koostööd oma kooli vilistlasvõrgustikuga. TRACKTION keskendub põhiteemana vilistlaste ja kutsekoolide koostöö tugevdamisele, et kutsekoolid oleksid rohkem kursis oma vilistlaste edasiste tegevustega (omandatud teadmiste kasutamine, edasised karjäärivalikud tööturul, ettevõtlusega tegelemine ning elukestev õpe).

Spetsiifilisemad eesmärgid

 • TRACKTION projekti tulemusel saadud informatsioon aitab luua või parendada vilistlaste jälgimise süsteemset lähenemist institutsioonide tasandil.
 • Kutsekoolide jaoks on ülioluline luua süsteem vilistlaskultuuri loomiseks ja tugevdamiseks ja vilistlastega kontakti hoidmiseks.
 • Lisaks sellele on tähtis olla kursis kutsekooli vilistlaste edasiste karjäärivalikutega tööturul ja haridusmaastikul, et mõista kutsekoolide poolt pakutavate erialade mõju vilistlaste võimalustele tööturul ning vajadusel tõsta õppekavade ja õppetöö kvaliteeti.

Projekti tulemused

 • Kolmeaastase projekti käigus kaardistatakse vilistlaskultuuri ja vilistlaste tegevuse hetkeolukord projektis osalevate riikide kutsekoolides ja riigi tasandil. Saadud tulemustest lähtuvalt luuakse protokoll ja nägemus, kuidas kaardistada antud informatsiooni ja milliseid meetodeid kasutada ning kuidas tugevdada vilistlaskultuuri kutsekoolides. Projekti käigus viiakse läbi pilootuuringud ja analüüsitakse tulemusi.
 • Projekti tulemusel valmib juhend, mis lihtsustab vilistlaste kohta andmete kogumist ning juhendmaterjal jätkusuutlikke ja edukate vilistlassuhete loomiseks kutsekoolide tasandil.

Projekti partnerid

Erasmus+ koostööprojekt TRACKTION hõlmab partneritena 2 organisatsiooni Hispaaniast, Eestit, Itaaliat, Hollandit ja Suurbritanniat. Kokku on projektis 6 partnerit, kellest 3 on kutsekoolid, 2 vaheastme organisatsioonid regionaalsel tasandil ning üks uuringutele keskendunud organisatsioon.

Valnalon – projekti koordinaator, www.valnalon.com
TKNIKA – Hispaania www.tknika.eu
Alfa- College – Holland, www.alfa-college.nl
Education and Employers Taskforce – Inglismaa, www.educationandemployers.org
COMETA – Itaalia, www.puntocometa.org
Pärnumaa Kutsehariduskeskus – www.hariduskeskus.ee

Tegevuste kirjeldus

Uurides vilistlastesuhteid ja kutsekoolide vilistlaste edasisi tegevusi, keskendub projekt huvitavatele omavahel seotud teemadele:

 • Kontekstuaalsed tingimused (süsteemi tasandi tingimused regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil)
 • Kontseptuaalsed dimensioonid (tööalane konkurentsivõime , koolist-tööle üleminekud, tööhõive ja ettevõtlus)
 • Rakendamise küsimused (metodoloogiad ja vahendid, mis on juba kasutusel)
 • Kvaliteedi küsimused (optimiseerida viise, kuidas lõpetajate tagasiside nende teekondadele mõjutab kutsekoolide süsteeme ning tagasi peegeldatud, et parandada kutsekooli õppijate tulemusi.

Projekti ajakava

 1. aasta (september 2017 – august 2018): Info kogunemine kutsekooli lõpetajate teekondade kohta.

Uuringu ankeedi täidavad partnerid, andes ülevaate initsiatiividest ja vahenditest, mis on hetkel kasutusel, ning milliste raskuste ja väljakutsetega seistakse silmitsi. Tulemusi võrreldakse uuringus, mida esitletakse juunis-juulis 2018.

 1. aasta (september 2018 – august 2019): Vilistlaskultuuri loomine ja/või tugevdamine.

Protokolli esimene versioon valmib 2018. septembriks. Kutsekoolid määratlevad tegevusplaani, et täiendada eksisteerivat vilistlastele võimaluste pakkumist. Kutsekoolid valivad lõpetajate valimi esimeseks protokolli (O1) pilootuuringuks kahel erineval ajahetkel (näiteks 2 ja 6 kuud pärast lõpetamist).

 1. aasta (september 2019 – 2020): Vilistaste edasiste teekondade jälgimine tõenduspõhiseks otsuste vastuvõtmiseks.

Kutsekoolid valivad lõpetajate valimi teiseks poliituuringu vooruks. Avaldatakse viimane versioon protokollis (O1) ning juhendit (O2).

 

Subscribe

Subscribe to receive the latest news! By subscribing you agree to our Privacy policy